utvikling.png

Arbeidstrening som virker!

På Kjerringjordet på NMBU campus ligger landets kompetansesenter på relasjon mellom dyr og mennesker, samt hvordan samhandling med dyr kan virke positivt for enkelte mennesker. Med lang erfaring og doktorgrad i folkehelsevitenskap, har vi høy kompetanse på hva som skal til for å fremme livskvalitet og tilbakeførsel til arbeidslivet. Under arbeidstrening får alle kurs i Dyreassisterte Intervensjoner og praktisk erfaring.

Fra januar 2019 har vi plass til flere på arbeidstrening. Dersom du ønsker å prøve ut dine ressurser og få erfaringskompetanse innen flere områder, kan Dyrebar Utvikling være stedet for deg. 

Velkommen til å søke plass!

 Uttalelse fra konsulent
 i NAV:


«Jeg følte med en gang at det var trygt
å sende henne til dere. Dere har en flott kunnskap og kompetanse som kan hjelpe mange unge og andre som sliter ift relasjoner, trygghet og utvikling.
Det er få steder jeg har samarbeidet med som innehar den kunnskapen dere har.
»

 

Vi vet at psykiske problemer er en vesentlig årsak til at en stor andel personer i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet, og vi vet også at bedring i psykisk helse kan betraktes som en medierende faktor til økt arbeidsevne. Dette kan vi bidra til å hjelpe med!

Helse- og omsorgsdepartementet henviser til at flere undersøkelser tyder på at personer med alvorlige psykiske lidelser er blant de som har svakest tilbud i kommunene og dårligst levekår. Det må derfor satses stort på å redusere forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å sikre enkeltmennesker bedre livskvalitet og dermed også redusere totalbelastningen for samfunnet.

Psykiske problemer er en vesentlig årsak til at en stor andel av nærmere 700 000 personer i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet. Psykiske lidelser ble i 2013 anslått å koste det norske samfunn ca. 70 mrd. kroner per år i trygde-, behandlings- og sosialutgifter, og verdens helseorganisasjon antar at psykiske lidelser allerede om to år vil være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land.

utviklingDiagram2.png