top of page

Prosjektuke på Sardinia

Dyrebar Omsorg har vært på Sardinia!

Som del av et Erasmus+ prosjekt har Christine Olsen, Erica Hogstad Fjæran og Silje England fra Dyrebar Omsorg nylig deltatt i et internasjonalt samarbeid for erfaringsutveksling innen dyreassistert pedagogikk. Prosjektet er et av flere som Dyrebar Omsorg er involvert i for å bidra til kunnskapsutveksling innen dyreassistert arbeid.


Foto: Silje England Garshol

I fem dager har Dyrebar Omsorg (DO) bidratt med kunnskap og erfaringer på en internasjonal arena for dyreassistert pedagogikk (DAP). Arrangør og prosjektansvarlig organisasjon, «Coda di Lupo» fra Sardinia, inviterte DAP-arbeidere fra flere land. Dette resulterte i en bred samling deltakere fra Romania, Polen, Ungarn, Latvia, Litauen, Portugal, Norge, Spania (Catalonia) og Italia.


Prosjektet, «Animal Assisted Education», har i stor grad basert seg på erfaringsutveksling innen dyreassistert aktivitet på en pedagogisk arena. Deltakerne hadde variert bakgrunn innen helse, utdanning, pedagogikk, psykologi og etologi, men også som frivillige innen DAI. En gjennomgående betraktning var at de fleste opplever utfordringer knyttet til økonomisk satsing på DAP. I Norge er vi kjent med at det er en økning i bruk av hund i pedagogiske situasjoner med barn, noe vi mener er et resultat av faglig og vitenskapelig forankring både innen forskning og ulike fagmiljøer. Likevel trengs ytterligere fokus på kvalitetssikring av kompetanse og dyrevelferd innen DAI, noe DO jobber aktivt for gjennom samarbeid, utdanning og formidling.


Prosjektuken i Sardinia bød på en rekke spennende aktiviteter. Øvelse i presentasjon og formidling er vesentlig for kunnskapsutveksling i flerspråklige forum. Christine Olsen (DO) holdt innlegg ved et åpent arrangement avholdt i Cagliaris offentlige bibliotek, etterfulgt av Magda Navarecka-Piatek fra Polen, og Luca Frau fra Sardinia. Presentasjonene fokuserte på deltakernes respektive organisasjoner og deres arbeid innen DAP og DAI.


Foto: Luca Frau

En av hovedoppgavene i løpet av uken gikk ut på å lage undervisningsopplegg for elever ved en barneskole i Sardinia, hvor enkelte klasser hadde utfordringer knyttet til læring og sosialt miljø. Dette ga utgangspunkt for en tverrfaglig tilnærming fra prosjektgruppen, med spesifikk måloppnåelse for tre ulike skoleklasser. Hunder fra «Coda di Lupo» ble brukt i arbeidet, og både prosjektdeltakere, elever og lærere ved skolen deltok sammen for å skape positive intervensjoner.

Prosjektet la også til rette for andre utflukter, blant annet til et senter som brukte hester og ridning som terapi for yngre mennesker, hovedsakelig med utfordringer knyttet til psykisk funksjonshemming. I tillegg ble prosjektgruppen invitert til en regional EU-radiostasjon lokalisert i Cagliari. Deltakere fra alle land forklarte formålet med samlingen, og hvilken betydning slike internasjonale samarbeidsprosjekt har å si for kompetanseutveksling og tverrfaglig kunnskap.


Erica Hogstad Fjæran || Foto: Luca Frau

Det er viktig for DO å delta i den internasjonale arenaen for DAI. Ikke minst gjelder dette kompetanseheving, arbeid for felles internasjonale retningslinjer og krav til kunnskap for utøvere innen DAI. Ulike land og ulike tilbydere innen DAI har varierende forutsetninger og sertifiseringer knyttet til egen drift, og her er det viktig å lære av hverandre. Et felles mål om «best practice» vil framheve og løfte gode eksempler basert på fagkunnskap. DO anser erfaringsutveksling og nettverksarbeid tilsvarende prosjektet «Animal Assisted Education» som vesentlig for internasjonal anerkjennelse for DAI.

Vi takker arrangørene i «Coda di Lupo» for nyttig lærdom, positive opplevelser og mange nye vennskap!
Comments


bottom of page