top of page

Bufdir bevilgning til dyreassistert prosjekt Ung og Dyrebar.


Dyreassistert tiltak for barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet er faglig rådgiver for departementet og kompetanseorgan på disse områdene for sektoren, andre offentlige organ og for allmenheten. En viktig funksjon er å skaffe fram og formidle solid kunnskap innen ansvarsområdene.Mentaltest hund


Bufdir bevilgning på 700 000 til Dyrebar Omsorg's dyreassistert prosjekt "Ung og Dyrebar"


Prosjektet vårt er ment som et supplement til andre tilbud i kommunen og en møteplass som retter seg spesielt mot ungdom som har et behov for å bedre sin knytning til andre ungdom, voksne eller skolen. Vi ønsker å bidra til å styrke ungdoms mulighet til å mestre hverdagen når ting er vanskelig. Vi har stor tro på og erfaring med at kontakt med dyr, og i dette tilfellet hunder, bidrar til å skape bedre relasjoner til andre og følelse av trygghet.


Hundeassisterte intervensjoner er en målrettet og strukturert intervensjon som bevisst innlemmer hund i helse-, undervisnings- og omsorgstjenester og sosialt arbeid med formål om terapeutisk utbytte for mennesker. En slik intervensjon inkluderer personer med kunnskap om de involverte menneskene og hundene. Tiltaket kan bidra sosialt, motiverende og/eller som rekreasjon.


Dyreassistert tiltak for barn og unge

I dette prosjektet er hundeassistert aktivitet planlagt gjennomført som en gruppeaktivitet. Aktiviteten skal tilbys fra kl. 14:30-16:00 pluss fra kl. 18:00-19:30 én dag i uken. Dette fordi vi vet at ungdom har et behov for også å kunne regulere egen fritid. Vi ønsker ikke at aktiviteten skal konkurrere ut andre fritidsaktiviteter eller behovet ungdommene har for å kunne «henge» ute. Målet er at aktiviteten skal bidra til at ungdommene gjør bedre valg på fritiden og at de får andre og mer adekvate verktøy å benytte seg av i samhandling med andre.

Dyreassistert tiltak for barn og unge

Aktivitetene vil tilpasses ungdommenes behov og ønsker. Det vil være fokus på trygghet, samarbeid og samhold, de skal føle seg velkommen og sett.

Ungdommene skal være sammen med hund og fører og gjøre aktiviteter med hunden sammen med andre ungdommer. Ungdommene møter opp i Dyrebar Omsorgs lokaler, hvor de blir de møtt av sertifiserte Dyrebare Tjenestehund-team. Ungdommene vil så få mulighet til å selv bestemme hva de ønsker å gjøre sammen med hundene. Noen ønsker å leke eller trene, andre ønsker å observere, mens andre ønsker å kose med hundene eller gå en tur med en hund. Dette samler gruppa, gir dem en fellesskapsfølelse og positiv erfaring i å arbeide sammen som gruppe.


-Vi har stor tro på dette prosjektet, sier forsknings- og utviklingsansvarlig Dr. Christine Olsen. Folkehelsemeldingen 2014-2015 legger vekt på tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom, hvor skole- og læringsmiljø oppgis å være viktige påvirkningsfaktorer, og vi håper og tror at "Ung og Dyrebar" vil være et godt tiltak i så måte, avslutter Olsen.


Dyreassistert tiltak for barn og unge Kurs og utdanning

for besøkshund, skolehund og terapihundBesøkshundkurs

Startkurs skolehund og terapihund

PADA egnethetsvurdering2 Comments


Ingunn Frøyland
Ingunn Frøyland
Sep 04, 2023

Så fint! Er det noen som har erfaring med hund og små barn som bærer på traumer fordi de har opplevd vold i nære relasjoner? Tenker på barn i barnehagealder.

Like
Silje England
Silje England
Sep 19, 2023
Replying to

Skriv en epost til line@dyrebaromsorg.no hun kan nok svare deg

Like
bottom of page